آموزش زبان فرانسه Apprendre Le Francais
تیوا طرح - آموزش زبان فرانسه


پیوندهای روزانه
موضوع: حروف اضافه Prépositions

حروف اضافه برای پایه گذاری روابط بین اسم ها , بین اسم ها و فعل , و بین قسمت های مختلف جمله استفاده می شود .

لیست حروف اضافه در زبان فرانسه

به , در

  to, at

      à

نکته : برای آشنایی با چگونگی ترکیب حرف اضافه à با حروف تعریف شناخته شده این مطلب را ببینید : à + حرف تعریف شناخته شده L'Article Défini

من در کرج کار می کنم ( ژُ تِخَوَیْ اَ کَقَژْ )   je travaille à Karaj  <-  در = à
امروز بعدازظهر ما به سینما می رویم (سُ سواقْ نوزَلُنْ اُ سینِما) ce soir nous allons au cinema  <-  به = à

نکته : برای فعل هایی مانند صحبت کردن , تلفن کردن , رفتن از حرف اضافه à استفاده می شود .

او به والدینش تلفن می کند   telephoner à -> elle telephone à ses parents
او با دوستانش صحبت می کند                    parler à -> il parle à ses amis

به دلیل ِ

because of, due to

à cause de

نکته : بعد از حرف اضافه à cause de باید یک اسم بیاید :

آنها به لوییزیانا می روند بخاطر جشن   Ils vont en Louisiane à cause de la fête

در مرکز  ِ

at the center of

au centre de

در کنار  ِ

     beside

à côté de

کرج شهری در کنار تهران است ( کَقَژْ اِ تونْ ویلْ اَ کُتْ دُ تِقانْ )   Karaj est une ville à côté de Tehran

در راست  ِ
در چپ ِ

     to the right of, on the right of
to the left of, on the left of

à droite de
à gauche de

بعد از

after

après

نکته : بعد از حرف اضافه après باید یک اسم و یا یک ضمیر بیاید :

بعد از شام , آنها می رقصند     Après le dîner, ils vont danser
بعد از تو , من وارد کلاس می شوم   Après toi , j'entre dans la class

از میان ِ

across, through

à travers

او بت را از میان جمعیت می بیند (ایلْ ووآ بِتْ اَ تِقَو ِقْسْ لَ فولْ )  il voit Bette à travers la foule

در میان ِ

in the middle of

au milieu de

او در میان سالن می رقصد ( ایلْ دانْسْ اُ میلییُ دُ لَ سَلْ )    il danse au milieu de la salle

درباره

about

à propos de

او درباره زندگیش صحبت می کرد ( اِلَ پَقْل ِ اَ پقُپُ دُ سَ وی )   elle a parlé à propos de sa vie

دور  ِ

surrounding , around

autour de

دوستان دور میز نشسته اند ( لِزَمی سُنْ اَس ِ اُتوقْ دُلَ تَبْلْ )  Les amis sont assis autour de la table

پیش از , قبل از

    before

      avant

آنها قبل از ساعت ۵ نمی آیند ( ایلْ نُ وُنْ پَ اَوانْ سَنْکْ اُقْ )  Ils ne vont pas avant cinq heures

نکته : اگر بعد از avant حرف اضافه de باشد باید بعد از آن مصدر فعل بیاید .

قبل از حرف زدن باید فکر کرد ( ایلْ فُ پانْس ِ اَوانْ دُ پَقْل ِ )   il faut penser avant de parler

با      

with

avec

او با دوستانش سفرمی کند ( ایلْ وُیَژْ  اَو ِکْ سِزَمی )   il voyage avec ses amis

نزد ِ

 

chez

نکته : chez به معنی خانه یا مغازه کسی هم بکار می رود . برای مثال وقتی گفته می شود chez moi منظور خانه من است .

در مقابل

against 

contre

درون , توی ِ

       in 

   dans

او در آشپزخانه است ( اِل ِ دانْ لَ کوییزینْ )    elle est dans la cuisine

به عقیده , بر طبق

according to  

d'après

از , درباره ,  اِ ربط

of, from, about

     de

آنها درباره سفرشان صحبت می کنند ( ایلْ پَقْلْ دُ لُقْ وُیَژْ )   ils parlent de leur voyage

یادآوری : در این زمینه این مطلب را ببینید : de + حرف تعریف شناخته شده

در سمت دیگر  ِ

on the other side of

de l'autre côté de

در سمت دیگر رودخانه ( دُ لُتْخُ کُتْ دو فلُوْقْ )   de l'autre côté du fleuve

پشت ِ

in back of, behind

derrière

پله پشت سر شما است ( وو زَو ِ لِسْکَلیی ِ دِقییِق وو )    vous avez l'escalier derrière vous

در

in

en

نکته : en در جایگاه حرف اضافه و به معنای در , در این موارد به کار می رود :
۱ - قبل از اسم کشورهایی به کار می رود که یا مونث باشند و یا نام آن ها با یک حرف صدادار شروع شود , مانند en France یا en Iran .
۲ - قبل از نام فصل ها , مانند en hiver
3 - برای سوار شدن ماشین , تاکسی , هواپیما مانند je monte en taxi
یادآوری : en در جایگاه ضمیر و به جای برخی از اسم ها نیز بکار می رود . در این زمینه این مطلب را ببینید : کاربرد ضمیر en در زبان فرانسه 

در انتهای  ِ

at the bottom of, at the end of

en bas de

یک بار در انتهای خیابان پنجم است .     . il y a un bar en bas de la cinqième rue

در مقابل  ِ , روبروی

in front of, across from

en face de

 او روبروی من نشسته است ( ایل ِ اَس ِ آنْ فَسْ دُ موآ )   il est assis en face de moi 

در بالای  ِ

at the top of; to the top of

en haut de

بین  ِ

between

entre

به طرف  ِ

toward

envers

 
نویسنده : A R C H I T E C T E
10 AM">Mon 3 Jan 2011


تیوا طرح
  به وبلاگ آموزش زبان فرانسه تیواطرح خوش آمدید
نویسنده : A R C H I T E C T E

ایمیل : tivatarh@live.com


تیوا طرح