آموزش زبان فرانسه Apprendre Le Francais
تیوا طرح - آموزش زبان فرانسه


پیوندهای روزانه
موضوع: صرف افعال فرانسه Conjugaison

صرف فعل فرانسه در وجه شرطی زمان حال
به طور کلی برای صرف افعال شرطی زمان حال , شناسه هاي جدول زیر را به انتهای مصدر اضافه می کنیم .

ions

nous

ais

je

iez

 vous

ais

 tu

aient

 ils / elles

ait

il / elle / on

( صحبت کردن )  parler

parlerions

nous

parlerais

je

parleriez

 vous

parlerais

 tu

parleraient

 ils / elles

parlerait

il / elle / on

نکته : برای صرف فعل های جدول زیر در وجه شرطی , به جای افزودن شناسه به مصدر از بن آینده آنها استفاده می شود و شناسه به انتهای این بُن افزوده می شود :

فعل

بُن آینده

Verb 

رفتن

 -ir

aller

داشتن

 -aur

avoir

بایستن

 -devr

devoir

فرستادن

 -enverr

envoyer

بودن

 -ser

être

انجام دادن

 -fer

faire

مردن

 -mourr

mourir

توانستن

 -pourr

pouvoir

دریافت کردن , گرفتن

 -recevr

recevoir

دانستن

 -saur

savoir

نگهداشتن , دوام آوردن

 -tiendr

tenir

آمدن

 -viendr

venir

دیدن

 -verr

voir

خواستن

 -voudr

vouloir

  ( رفتن )  aller

ایقییُنْ  irions

nous

ایق ِ  irais

'j 

ایقیی ِ  iriez

 vous

ایق ِ   irais

 tu

ایق ِ  iraient

 ils / elles

ایق ِ   irait

il / elle / on
نویسنده : A R C H I T E C T E
Wed 9 Feb 2011


موضوع: صرف افعال فرانسه Conjugaison

صرف فعل های فرانسه در زمان آینده ساده
بطور کلی برای صرف افعال فرانسه در زمان آینده ساده , از فعل کمکی Avoir استفاده می شود . به این صورت که فعل avoir به انتهای مصدر افعال افزوده می شود .

مثال :

 ( صحبت کردن )  parler

parlerons

nous

parlerai

je

parlerez

 vous

parleras

 tu

parleront

 ils / elles

parlera

il / elle / on

نکته : دو ترکیب il faut و il plauve در زمان آینده به شکل زیر خواهند بود :

ایلْ فُدْقَ         il faut --> il  faudra
ایلْ پلُوْقَ    il  plauve --> il pleuvra

نکته : برای بردن فعل های جدول زیر به زمان آینده , به جای افزودن شناسه فعل avoir به مصدر از بن آینده آنها استفاده می شود و شناسه به انتهای این بُن افزوده می شود . ریشه این افعال در زمان آینده ساده به شکل زیر است :

فعل

بُن آینده

Verb 

رفتن

 -ir

aller

داشتن

 -aur

avoir

بایستن

 -devr

devoir

فرستادن

 -enverr

envoyer

بودن

 -ser

être

انجام دادن

 -fer

faire

مردن

 -mourr

mourir

توانستن

 -pourr

pouvoir

دریافت کردن , گرفتن

 -recevr

recevoir

دانستن

 -saur

savoir

نگهداشتن , دوام آوردن

 -tiendr

tenir

آمدن

 -viendr

venir

دیدن

 -verr

voir

خواستن

 -voudr

vouloir

 ( بودن )  être

سُقُنْ  serons

nous

سُق ِ  serai

je

سُق ِ  serez

 vous

سُقَ   seras

 tu

سُقُنْ  seront

 ils / elles

سُقَ   sera

il / elle / on

 ( داشتن )  avoir

اُقُنْ  aurons

nous

اُق ِ  aurai

'j 

اُق ِ  aurez

 vous

اُقَ   auras

 tu

اُقُنْ  auront

 ils / elles

اُقَ   aura

il / elle / on

 ( رفتن )  aller

ایقُنْ  irons

nous

ایق ِ  irai

'j 

ایق ِ  irez

 vous

ایقَ   iras

 tu

ایقُنْ  iront

 ils / elles

ایقَ   ira

il / elle / on
نویسنده : A R C H I T E C T E
Tue 1 Feb 2011


موضوع: صرف افعال فرانسه Conjugaison

صرف فعل های دو ضمیره در زمان حال

 فعل های دوضمیره در زمان حال ساده مانند سایر فعل ها صرف می شوند با این تفاوت که ضمیر نیز همراه فعل صرف می شود .

مثال :

se rappeler <--- ( به یاد آوردن ) se rappeler

nous rappelons

nous

me rappele

je 

vous rappelez

vous

te rappeles

tu

se rappelent

ils / elles

se rappele

il / elle / on


صرف فعل های دو ضمیره در زمان گذشته

برای صرف فعل های دوضمیره بدون استثنا از فعل کمکی être استفاده می شود . باید توجه داشت که فعل être مابین دو قسمت فعل قرار می گیرد :  être + Participe Passé

مثال :

se réveillé <--- ( بیدار شدن ) se réveiller

nous sommes réveillé

nous

me suis réveillé

je 

vous êtes réveillé

vous

te es réveillé

tu

se sont réveillét

ils / elles

se est réveillé

il / elle / on
نویسنده : A R C H I T E C T E
Sun 31 Oct 2010


موضوع: صرف افعال فرانسه Conjugaison

صرف فعل های فرانسه در زمان ماضی نقلی ( معادل ماضی ساده ) 
راهنمای کلی :

برای فعل هایnaître , aller , monter , arriver , (re)entrer , rester , tomber , (re)tourner , venir  sortir , partir , decsendre , passer , mourir و فعل های دوضمیره از فعل کمکی être استفاده می شود :  être + Participe Passé

برای سایر فعل ها از  فعل کمکی Avoir استفاده می شود : Avoir + Participe Passé


صرف فعل های گروه اول در زمان گذشته

فعل های گروه اول فعل هایی هستند که مصدر آن ها به er ختم می شود . برای صرف کردن این دسته از افعال ابتدا er را از انتهای مصدر حذف کرده و به جای آن é قرار می دهیم سپس با استفاده از فعل کمکی Avoir زمان گذشته می سازیم .

مثال :

parlé  <---- ( صحبت کردن )  parler

avons parlé

nous

ai parlé

'j 

avez parlé

 vous

as parlé

 tu

ont parlé

 ils / elles

a parlé

il / elle / on

- - - - - - - - - - - - - -

نکته : از گروه اول فعل های monter , passer  , arrive  , entrer , rester ,  tomber , tourner در زمان گذشته با استفاده از فعل کمکی être صرف می شوند .

tombé  <---- ( افتادن )  tomber

sommes tombé

nous

suis tombé

je

êtes tombé

 vous

es tombé

 tu

sont tombé

 ils / elles

est tombé

il / elle / on


صرف فعل های گروه دوم در زمان گذشته

فعل های گروه دوم فعل هایی هستند که مصدر آن ها به ir ختم می شود . برای صرف کردن این دسته از افعال ابتدا r را از انتهای مصدر حذف کرده و سپس با استفاده از فعل کمکی Avoir زمان گذشته می سازیم .

مثال :

finir  <---- ( تمام کردن )  finir

avons fini

nous

ai fini

'j 

avez fini

 vous

as fini

 tu

ont fini

 ils / elles

a fini

il / elle / on


صرف فعل های بی قاعده در زمان گذشته

فعل های بی قاعده فعل هایی هستند که در هنگام صرف از قاعده خاصی پیروی نمی کنند و برای ساختن زمان گذشته باید Participe Passé آن ها را با استفاده از فعل کمکی Avoir صرف نمود . 

Participe Passé

مصدر

infinitive

infinitif

eu

داشتن

to have

avoir

été

بودن

 to be

être

fait

انجام دادن

to do 

faire

ouvert

باز کردن

to open 

ouvrir

pris

گرفتن

to take

prendre

mis

پوشیدن

to put

mettre

suivi

 

to follow

suivre

bu

نوشیدن

to drink 

boire

cru

باور داشتن

to believe 

croire

vu

دیدن

to see 

voir

su

دانستن

to know 

savoir

connu

شناختن

to know 

connaître

dit

گفتن

to say 

dire

lu

خواندن

to read 

lire

écrit

نوشتن

to write

écrire

pu

توانستن

 to be able to 

pouvoir

voulu

خواستن

to want 

vouloir

مجبور بودن

to have to 

devoir

tenu

گرفتن

to hold 

tenir

reçu

دریافت کردن

to receive 

recevoir

مثال :

su  <---- ( دانستن )  savoir

avons su

nous

ai su

'j 

avez su

 vous

as su

 tu

ont su

 ils / elles

a su

il / elle / on

 - - - - - - - - - - - - - -

نکته : از گروه سوم فعل های naître , aller , venir , sortir , partir , decsendre , mourir با استفاده از فعل کمکی être صرف می شوند .

Participe Passé

مصدر

infinitive

infinitif

allé

رفتن

 

aller

 

بالا رفتن

 

decsendr

mort

مردن

to die

mourir

 part

ترک کردن

 

partir

متولد شدن

to be born

naître

sort 

خارج شدن

 

sortir

venu

آمدن

to come

venir

مثال :

allé  <---- ( رفتن )  aller

sommes allé

nous

suis allé

je 

êtes allé

 vous

es allé

 tu

sont allé

 ils / elles

est allé

il / elle / on
ادامه مطلب ...

نویسنده : A R C H I T E C T E
Mon 18 Oct 2010


موضوع: صرف افعال فرانسه Conjugaison

صرف فعل های گروه اول در زمان حال ساده

فعل های گروه اول فعل هایی هستند که مصدر آن ها به er ختم می شود . برای صرف کردن این دسته از افعال ابتدا er را از انتهای مصدر حذف کرده و سپس شناسه های زمان حال را طبق جدول زیر به جای آن قرار می دهیم :

ons

nous

e

je 

 ez

 vous

es 

 tu

ent

 ils / elles

e 

il / elle / on

مثال :

parler  <---- ( صحبت کردن )  parler

parlons

nous

parle

je 

 parlez

 vous

parles 

 tu

parlent

 ils / elles

parle 

il / elle / on

نکته : اگر ابتدای فعل با یکی از حروف صدادار آغاز شود je  به ' تبدیل می شود .
مثال :

aimer  <---- ( صحبت کردن )  aimer

aimons

nous

aime

'j 

 aimez

 vous

aimes 

 tu

aiment

 ils / elles

aime 

il / elle / on


صرف فعل های گروه دوم در زمان حال ساده

فعل های گروه دوم فعل هایی هستند که مصدر آن ها به ir ختم می شود . برای صرف کردن این دسته از افعال ابتدا ir را از انتهای مصدر حذف کرده و سپس شناسه های زمان حال را طبق جدول زیر به جای آن قرار می دهیم :

issons

nous

   is

je 

 issez

 vous

   is

 tu

issent

 ils / elles

   it

il / elle / on

مثال :

finir  <---- ( تمام کردن )  finir

finissons

nous

finis

je 

finissez

 vous

finis

 tu

finissent

 ils / elles

finit

il / elle / on


صرف فعل های گروه سوم ( افعال بی قاعده ) در زمان حال ساده

فعل های بی قاعده در هنگام صرف از قاعده خاصی پیروی نمی کنند . گاهی چند فعل از این دسته شبیه به هم صرف می شوند .

( بودن )  être

sommes

nous

suis

je 

êtes

 vous

es

 tu

sont

 ils / elles

est

il / elle / on

( داشتن )  avoir

   avons

nous

   ai

je 

avez

 vous

  as

 tu

ont

 ils / elles

  a

il / elle / on

( انجام دادن )   faire

 faisons

nous

fais

je 

faites

 vous

fais

 tu

font

 ils / elles

fait

il / elle / on
ادامه مطلب ...

نویسنده : A R C H I T E C T E
Tue 12 Oct 2010


موضوع: صرف افعال فرانسه Conjugaison

کاربردی ترین فعل های دوضمیره

پنهان شدن

to be hide

se coucher

اتفاق افتادن

to happen

se passer

گردش کردن

to take a walk

se promener

استقرار داشتن

to be situated

se trouver

در نظر گرفتن

se considerer

نامیدن

to be called

s'appeler

به یاد آوردن

to remember

s'appeler

به یاد آوردن

to remember

se souvenir de

اشتباه کردن

to make a mistake

se tromper

عصبانی شدن

to get angry

se fâcher

نشستن

to sit down

s'asseoir

بلند شدن

to get up

se lever

بیدار شدن

to wake up

se réveiller

دراز کشیدن

to go to bed

se coucher

 

شستن

to wash

se laver

لباس به تن کردن

to get dressed

s'habiller

 

مسواک زدن

to brush

se brosser

ریش تراشیدن

to shave

se raser
نویسنده : A R C H I T E C T E
Mon 11 Oct 2010


موضوع: صرف افعال فرانسه Conjugaison

کاربردی ترین فعل های بی قاعده در زبان فرانسه

رفتن

to go

aller

یاد گرفتن

to learn

apprendre

نوشیدن

to drink

boire

فهمیدن

to understand

comprendre

رانندگی کردن

to drive

conduire

شناختن

to know

connaitre

دویدن

to run

courir

باور داشتن

to believe

croire

بایستن

to have to

devoir

گفتن

to say

dire

خوابیدن

     to sleep

    dormir

نوشتن

to write

écrire

شنیدن

to hear

entendre

انجام دادن

to do

faire

پوشیدن

to wear

mettre

باز کردن

to open

ouvrir

ترک کردن

to leave

partir

توانستن

can

pouvoir

خوردن

to take

prendre

دانستن

to know

savoir


احساس کردن

             to feel

           sentir

خارج شدن

to exit

sortir

آمدن

to come

venir

فروختن

to sell

vendre

زندگی کردن

to live

vivre

دیدن

to see

voir

خواستن

to want

vouloir
نویسنده : A R C H I T E C T E
Mon 11 Oct 2010


موضوع: صرف افعال فرانسه Conjugaison

کاربردی ترین فعل های گروه دوم در زبان فرانسه

انتخاب کردن

to choose

choisir

to establish

établir

تمام کردن

to finish

finir

رشد کردن

to grow

grandir

چاق شدن

to gain weight

grossir

to lose weight

maigrir

لاغر شدن

to get slimmer

mincir

اطاعت کردن (از کسی)

(to obey (someone

(obéir (à quelqu'un

فکر کردن

to think

réfléchir

موفق شدن (در)

(to succeed (at

(réussir (à
نویسنده : A R C H I T E C T E
Mon 11 Oct 2010


موضوع: صرف افعال فرانسه Conjugaison

کاربردی ترین فعل های گروه اول در زبان فرانسه

ستایش کردن

      to adore

adorer

علاقه داشتن

to like

         aimer

آواز خواندن

to sing

chanter

جستجو کردن

to look for

chercher

رقصیدن

to dance

danser

درخواست کردن

to ask

demander

تنفر داشتن

to hate

détester

دادن

to give

donner

گوش دادن

to listen to

écouter

مطالعه کردن درس خواندن

to study

étudier


وارد شدن              

  to enter

entrer

فرستادن

to send

  envoyer

زندگی کردن

to live

habiter

دعوت کردن

to invite

inviter

بازی کردن

to play

jouer

رها کردن

to leave

laisser

بالا بردن

to raise

lever

راه رفتن

to walk

marcher

خوردن

to eat

menger

نشان دادن

to show

montrer


صحبت کردن    

to talk

               parler

ترجیح دادن

to prefer

préférer

معرفی کردن

to introduce

présenter

مخالفت کردن

to protest

protester

نگاه کردن

to watch

regarder

ملاقات کردن ( بطور تصادفی )   

(to meet (by chance

rencontrer

ماندن

to stay , remain

rester

کار کردن

to work

travailler

پیدا کردن

to find

trouver

سفر کردن

to travel

voyager
نویسنده : A R C H I T E C T E
Mon 11 Oct 2010


موضوع: صرف افعال فرانسه Conjugaison

فعل هاي فرانسه در زمان هاي زير قابل صرف شدن مي باشند :

Présent ( حال ) : معادل زمان حال ساده در زبان فارسي
Futur ( آینده ) : معادل زمان آينده در زبان فارسي
Future Proche ( آینده نزدیک ) : معادل to be going to در زبان انگلیسی نکته : زمان نیست بلکه ساختار است

 

زمان صرف افعال فرانسه - تيوا طرح
نویسنده : A R C H I T E C T E
Wed 6 Oct 2010


موضوع: صرف افعال فرانسه Conjugaison

افعال در زبان فرانسه به ۳ گروه اصلی تقسیم می شوند :

فعل های گروه اول ( 1er group )
فعل هايي هستند كه انتهاي آنها به er- ختم می شود ( Les Verbes en -er )
مانند aimer ( دوست داشتن ) يا regarder ( نگاه كردن )
در این زمینه این مطلب را نیز ببینید : افعال گروه اول er Verb-

فعل هاي گروه دوم ( 2em group )
فعل هايي هستند كه انتهاي آنها به ir- ختم می شود ( Les Verbes en -ir )
مانند finir ( تمام کردن ) یا choisir ( انتخاب کردن )
نکته : لازم است بدانیم که تمام فعل هایی که به ir- ختم می شوند متعلق به این گروه نیستند
در این زمینه این مطلب را نیز ببینید : افعال گروه دوم ir Verb-

فعل های گروه سوم یا افعال بی قاعده ( 3em group يا Irregular Verbs )
فعل هایی که به هيچكدام از دو گروه بالا تعلق نگيرند در اين گروه جاي مي گيرند . صرف فعل هاي اين گروه تقريبا از قانون ثابتي پيروي نمي كند
مانند avoir ( داشتن ) یا être ( بودن )
در این زمینه این مطلب را نیز ببینید : افعال گروه سوم Irregular Verbs

فعل های دوضمیره ( Pronominal Verbs )
فعل هایی هستند که با یک ضمیر انعکاسی همراه می باشند . به عبارت ساده تر فاعل و مفعول این افعال از یک جنس هستند . افعال دو ضمیره به سه گروه اصلی تقسیم می شوند : انعکاسی , دوطرفه و مجهول .  برخی از فعل ها پس از این که دوضمیره می شوند , به طور کلی تغییر معنی پیدا می کنند . 
در این زمینه این مطلب را نیز ببینید : افعال دو ضمیره Pronominal Verbs
نویسنده : A R C H I T E C T E
Wed 6 Oct 2010


تیوا طرح
  به وبلاگ آموزش زبان فرانسه تیواطرح خوش آمدید
نویسنده : A R C H I T E C T E

ایمیل : tivatarh@live.com


تیوا طرح